Reklamacje

- reklamacje matek

W przypadku reklamacji matek zakupionych z naszej hodowli prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny, lub mailowy w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji i określenia formy uznania reklamacji jaką Państwo oczekują.

Reklamacja zostaje uznana w sytuacji, gdy:

  • Nabywca otrzymał matkę uszkodzoną lub martwą. O ile matka padła w czasie transportu wymagamy dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających złożenie reklamacji u przewoźnika.

Złożenie reklamacji w tym przypadku powinno nastąpić natychmiast po jej otrzymaniu.

Składając reklamację odbiorca zobowiązany jest do zwrotu uszkodzonej lub padłej matki.

  • W przypadku reklamacji matki która nie rozpoczęła czerwienia w ciągu 14 dni od jej dostarczenia do odbiorcy lub rozpoczęła czerwienie trutowe należy zwrócić reklamowaną żywą matkę.

Po uznaniu reklamacji w ciągu dwóch tygodni nastąpi zadośćuczynienie na zasadach ustalonych przez strony na nasz koszt.

Możliwy jest zwrot pieniędzy lub powtórne dostarczenie matki na nasz koszt.

- reklamacje odkładów

W przypadku reklamacji odkładów zakupionych z naszej pasieki prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny, lub mailowy w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji i określenia formy uznania reklamacji jaką Państwo oczekują.

Reklamacja odkładów pszczelich możliwa jest z uwagi na:

  • kwestionowaną jakość odkładu,
  • odkład zawiera matkę uszkodzoną lub martwą,
  • wadliwe czerwienie matki.

Składając reklamację odbiorca zobowiązany jest do zwrotu odkładu chyba że zostanie ustalone inaczej.

Po uznaniu reklamacji w ciągu dwóch tygodni nastąpi zadośćuczynienie na zasadach ustalonych przez strony na nasz koszt. Możliwy jest zwrot pieniędzy lub powtórne dostarczenie odkładu.